Keperluan mesyuarat agung perbadanan pengurusan strataTerdapat beberapa keadaan yang menyebabkan mesyuarat agung luar biasa diadakan. Antaranya adalah seperti:

(a) Terdapat rekuisisi bertulis yang dibuat oleh pembeli yang sama-sama berhak ke atas sekurang-kurangnya satu perempat daripada jumlah bilangan petak yang didaftarkan di bawah seksyen 12.

(b) Menerima suatu arahan secara bertulis daripada Pesuruhjaya bagi menjalankan urusan sebagaimana yang diarahkan oleh Pesuruhjaya. Jika Pesuruhjaya berpuas hati bahawa badan itu tidak ditubuhkan dengan sewajarnya, dia boleh memberi kuasa secara bertulis kepada mana-mana pembeli untuk mengadakan mesyuarat agung luar biasa bagi apa-apa maksud sebagaimana yang diluluskan oleh Pesuruhjaya.

(c) telah difikrkan bahawa perlu mengadakan mesyuarat agung luar biasa mengenai apa-apa hal yang difikirkan patut oleh Badan.
Jika anda mempunyai perniagaan atau produk keluaran Muslim yang hendak aku iklankan sila hantar pesanan WhatsApp ke nombor telefon di bawahTiada ulasan

Dikuasakan oleh Blogger.